کنکور 1402
  • |

    معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور گفت: چنانچه خواسته‌های مسئولان سازمان سنجش در زمان برگزاری آزمون برآورده نشد و نگرانی برای امنیت آزمون بوجود آمد، ما مجبور هستیم تصمیماتی را برای محدودیت اینترنت در زمان برگزاری آزمون اعمال کنیم.