کودتای نیجر
  • |

    کودتای نیجر که بر علیه محمد بازُوم، رئیس جمهور این کشور شکل گرفت، با حمایت مردمی همراه شد. همچنین موجی از احساسات ضد فرانسوی و ضد غربی و در حمایت از روسیه در این کشور آفریقایی به وجود آمد. مجموع این حوادث نشان دهنده این است که نیجر در آستانه تبدیل شدن به میدان نبرد جدید غرب با روسیه است.