گروهک منافقین
  • |

    فردا، روز برگزاری انتخابات زودهنگام اسپانیا است. نکته مهم در این میان برای ایران آن است که گروهک تروریستی مجاهدین خلق طی دو دهه گذشته توانسته است تا ارتباط خود با احزاب اسپانیایی را گسترش دهد. اما شواهد نشان میدهد این گروهک روی دو حزب اصلی راست گرا و به طور ویژه روی حزب راست افراطی VOX سرمایه گذاری کلانی کرده است!

  • |

    بارسقیان نوشت: باید ادبیات دیپلماتیک را از "نقطه ابهام" به "عنصر اتهام" تبدیل کرد. رابطه ایران و فرانسه در شرایط فعلی به شدت نیازمند اولتیماتوم جدی در بازتعریف نقش میزبانی پاریس در ضیافت ورشکستگان سیاسی و بازنشسته‌های دولتی دیگر کشور‌ها و سازمان تروریستی تغییر نام‌ داده‌ است.