بانک محور
  • |

    ضمن اینکه فرآیند ارائه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران خارج از اصول و مبانی و رویه متعارف بوده و در محتوا نیز با توجه به اینکه از خاستگاه تفکر لیبرالیسم افراطی و رهاسازی که در خاستگاه خود نیز دچار شکست‌های متعدد شده، نشأت گرفته است لذا در حوزه‌های اهداف، ساختار، الگوی مدیریتی الزامات حاکمیتی از اشکالات اساسی برخوردار است