دولت سیزدهم
 • |

  تعیین روزشمار برای وعده‌ها از توصیه‌های رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بود. در گزارش حاضر به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی چهار وزیر مرتبط با بخش‌های اقتصادی بررسی شده است.

 • |

  روحانی نه فقط در ماجرای برجام، که در بسیاری از مسائل کوچک و بزرگ نیز به‌جای پاسخگویی در برابر منتقدان یا ارائه توضیح جهت اقناع افکارعمومی، دائما به دوقطبی‌سازی‌ متوسل می‌شد و آنقدر این نحوه مواجهه تکرار شد که به یک رویه معمول در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تبدیل شد.

 • |

  شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند بر اساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصا‌ی و اجتماعی شود.

 • |

  او امین رهبر است... رهبری او را تایید کرده است... لیست وزرا را پیش رهبری برده‌اند... اگر رهبری تایید کند، مجلس تایید خواهد کرد... این‌ها نامش ولایتمداری نیست.

 • |

  وزارت کشور اصلی‌ترین متولی امور سیاسی داخلی است. با افزایش شکاف بین حاکمیت و مردم و بعد از انتخاباتی با پایین‌ترین نصاب مشارکت، انتظار می‌رود دولت جدید نسبت به دولت‌های قبل اهمیت و اولویت بیشتری برای تقویت و گسترش مشارکت سیاسی قائل باشد.

 • |

  حال که دولتی با شعار مردمی بودن سکان امور را به دست گرفته است به نظر می رسد تغییر سیاست ها به نفع کارگران اصلی ترین سنجه صداقت و کارآمدی آن می باشد، و الا باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

 • |

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتی پیچیده و گسترده است که به شخصی کاردان، متخصص و عملگرا احتیاج دارد و با توجه به اوضاع کارگران در چند سال گذشته، باید حامی کارگر در مقابل کارفرما باشد