عملکرد بودجه
  • |

    وزارت اقتصاد و دستگاه‌های متولی در حالی هر ساله گزارش عملکرد بودجه‌ای خودشان را به دیوان محاسبات مجلس ارائه می‌دهند که عملاً عمده فرایند تدوین و بررسی لایحه بودجه سپری‌ شده و گزارش تفریغ بودجه دیوان کارایی چندانی ندارد.