محمدمهدی حاج محمدی
  • |

    رئیس سازمان زندان ها با اشاره به فعالیت های دشمن برای جذب افراد و یارگیری برای ضدانقلاب به ویژه در استان های مرزی گفت: غفلت و کوتاهی ما عملاً دشمن را در عملیات یارگیری موفق خواهد کرد و چه بسا توجه ما به زندانی و خانواده او دشمن را ناکام می گذارد.