مردم داری
  • |

    روحانی نه فقط در ماجرای برجام، که در بسیاری از مسائل کوچک و بزرگ نیز به‌جای پاسخگویی در برابر منتقدان یا ارائه توضیح جهت اقناع افکارعمومی، دائما به دوقطبی‌سازی‌ متوسل می‌شد و آنقدر این نحوه مواجهه تکرار شد که به یک رویه معمول در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تبدیل شد.