کارت آمایش
  • |

    مدیرکل امور اتباع وزارت کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توجه به حضور جمعیت زیادی از اتباع افغانستان در کشور و شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست و تدبیر محوری این است که پذیرش پناهنده جدیدی نداریم، از حضور حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر اتباع غیرمجاز در کشور خبر داد.

  • |

    قوانین جدید صدور کارت آمایش، نشان می‌دهد که مهاجران برای به دست آوردن این کار باید دارای تذکره افغانی باشند و این درحالی است که بسیاری از آنان سالهاست در ایران حضور دارند و حتی در شرف بازنشستگی قرار دارند.