نتایج جستجو :

  • علمایی مانند استاد مطهری یا استاد مصباح، مانند سلف صالح‌شان حضرت علامه و حضرت امام، همه علوم اسلامی را هماهنگ با هم و سازنده یک تصویر جامع…

  • بررسی نمونه استدلال های حامیان FATF، نشان می دهد که حرف های آنها بیش از آنکه استدلال باشد، روشی است برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها. گویی…

  • مجتهد در "اصول دین" و بری از بی‌تفاوتی و بی‌حسی در دفاع از حق بود، در دورانی که بسیاری فاضلان فضل‌فروش، فاقد درک تحلیلی از اصول و محروم از…