اقتصاد چینی
  • |

    رویای چین اسلامی در عمل به باد رفته و هیچ افقی ندارد اما همچنان در اذهان عده‌ای زنده مانده و رفتارهایی را با ترکیبی از «سیاست بسته، اقتصاد باز» شکل می‌دهد.