امور تربیتی
  • |

    باوجود اهمیت موضوع تربیت در مدارس و ضرورت توجه بیشتر به معاونت پرورشی و امور تربیتی، متأسفانه آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند فعالیت‌های این نهاد در چند سال اخیر به حاشیه رفته و سایه آموزش بر سر امور پرورشی و تربیتی بیش از هر زمان دیگر سنگینی می‌کند.

  • |

    معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی: امروزه ۸۴ درصد دانش‌آموزان با دید مثبت و الگومدارانه به معلمان خود نگاه می‌کنند که این از ثمرات امور تربیتی است/ شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در رشد دینی، عقلی و اجتماعی از اهداف تشکیل نهاد امور تربیتی بوده است