رفع موانع تولید
  • |

    رئیسی: اگر اینقدر که آقایان جلسه گذاشتند تا بتوانند از غربی‌ها یک امکانی برای این کشور بگیرند جلسه برای رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند، بسیار می‌توانست موثر باشد.