سامانه سجام
  • |

    اگرچه از لحاظ قانون شرکت‌های بورسی موظف به پرداخت سود خود از طریق سامانه سجام هستند، اما یکی از متولیان اجرای سامانه سجام می گوید که هنوز گونه‌ای از اختیار در این قانون وجود دارد!