ستاد ملی جمعیت
  • |

    ستاد ملی جمعیت در یکسالی که از ابلاغ قانون جمعیت می گذرد، سه جلسه ترتیب داده و طی هر جلسه با ریاست رییس جمهور مهم ترین نکات جهت اجرای قانون را در دستور کار قرار داده است؛ با این وجود خود ستاد ملی جمعیت ساختار اصلی و دبیرخانه ی خود را سرو سامان نداده است و بندهایی از قانون مورد بی توجهی قرار گرفته اند.