• پرش به راه‌حل به جای تعریف دقیق و درست مسئله، یکی از اشکالات شایع در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. عموما بحث بر آن است که چگونه یارانه را ساماندهی کنیم اما کمتر بحث می‌شود که چرا یارانه؟

  • یارانه امری همگن نیست که نسخه واحد داشته باشد. هم نیازمند نقشه کلان است و هم نیازمند برنامه‌های جزئی.

  • بخشی از اشکال در نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌ها، به افراد و احزاب و ... بر می‌گردد اما تکلیف را از شورای نگهبان ساقط نمی‌کند.

  • پرسش اساسی آن است که غرض اصلی از سربازی چیست و چه مسیر عادلانه‌ای را می‌توان برای تحقق آن دنبال کرد؟!

  • فهم اشتباه از عدالت، تجویزهایی اشتباه در جامعه‌سازی و حکمرانی جامعه نیز داشته است. از عوارض چنین نگاهی، حاکمیت نگاه صدقه‌محور سرمایه‌دارانه یا سیاست‌های رابین هودی به جای استقرار ساختارهای عادلانه حاکمیت تولید، حفظ و گردش ثروت در جامعه است.