اختیارات رئیس جمهور
  • |

    بررسی یک ادعا؛ تغییر وضعیت سربازی ارتباطی به اختیارات رئیس جمهور ندارد؟