اشغال عراق
  • |

    عده‌ای از تحلیلگران معتقدند آمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه درصدد آن هستند که فلسفه حضور آمریکا در عراق را پررنگ و پراهمیت نشان دهند به این معنی که آمریکا به بهانه وجود ناامنی در عراق باید در منطقه و در این کشور باقی بماند.