برفاب
  • |

    کارخانه برفاب نمونه‌ی روشنی از وضعیت ناخوشایند حقوق کارگران در کشور است. در این یادداشت نگاهی می‌اندازیم بر مشکلات کارگران برفاب در غیاب تشکل واقعی‌ای که حلال مشکلات آنان‌ باشد.