تشکل کارگری
  • |

    بحث در مورد بازار کار بدون توجه به وضعیت تشکل‌های کارگری ممکن نیست. به همین منظور به سراغ آقای فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا در جریان آخرین وضعیت تشکل‌های کارگری در کشور قرار بگیریم.

  • |

    مقوله تعیین حداقل دستمزد از بحث‌برانگیزترین اتفاقات در ماه های پایانی سال است. اعتراضات طبقه کارگری در سال‌های اخیر، فرآیند نامتناسب چانه زنی برای تعیین دستمزد و نقش دولت از محوری‌ترین موضوعاتی است هر سال ذیل تعیین نرخ دستمزد، با وجود اهمیت فراوان در حاشیه می‌ماند.