تفکیک قوا
  • |

    شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موادی از قانون تعزیرات حکومتی را تغییر داد. به مناسبت این تصمیم، به بررسی چهار ایراد اساسی این شورا می‌پردازیم که به تزلزل اساس مردم‌سالاری منجر می‌شود.