حسین قربانزاده
  • |

    مجید شاکری معتقد است مولدسازی نه نوعی خصوصی‌سازی بلکه ایده‌ای در مقابل آن است. به نظر او باید هر نوع فروش و واگذاری از مصوبه مولدسازی حذف بشود، اما برای داشتن یک مولدسازی خوب هم اختیارات ویژه و مصونیت مورد نیاز است.

  • |

    رئیس سازمان خصوص سازی با اعلام اینکه حدود ۵۲۵ هزار ملک در سامانه سادا به ثبت رسیده، گفت: طبیعتاً تعداد املاک متعلق به دستگاه های اجرایی کشورمان باید بیش از اینها باشد اما متاسفانه دستگاه های اجرایی بخش عمده ای از املاک خود را پنهان می کند.