خدمات بانکی
  • |

    چند روزی است که برخی خدمات بانکی از دسترس مهاجران افغانستانی مقیم در ایران خارج شده است. رئیس کل بانک مرکزی در توجیه این اختلال اعلام کرد که مهاجران برای حل این مسئله باید کد یکتا دریافت کنند. یعنی این اختلال بخشی از سیاست بانک مرکزی برای ارائه کد یکتا به مهاجران بوده و این نهاد برای پیشبرد سیاست خود آگاهانه دست به این اقدام تبعیض آمیز زده است.