شهرهای مرزی
  • |

    سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مردم مرزنشین علاوه بر استعداد ذاتی که دارند، استعداد تبدیل شدن به پایانه صادراتی کشور را هم دارا هستند و ما پیگیر تحقق این موضوعات هستیم.

  • |

    اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط لازم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست. براین اساس باید سبد نیازهای پایه‌ای خانوارهای فقیر تامین شود تا آنان نیز بتوانند در فرآیند رشد و توسعه کشور شرکت کنند. اما برای این امر به شناسایی دقیق خانوار‌های فقیر نه به صورت استانی بلکه به صورت شهری و روستایی نیز هستیم.