ماوا
  • |

    این روزها کمتر کسی است که نام سرود سلام فرمانده را نشنیده باشد. موزیک ویدئویی که بسیار فراگیر و البته جنجالی شده است. ولی این اولین اثری از نوع خودش نیست که جنجال به پا کرده باشد.