مدیریت فرهنگی
  • |

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت فرهنگی در دولت سیزدهم بر پایه تنظیم‌گری و نظارت بنا نهاده شده، نه بر پایه دخالت و تصدی‌گری در امورات فرهنگی گفت: هم اکنون مسیر فعالیت دولت در حوزه فرهنگ از حوزه تصدی به حوزه حمایت نظارت و تسهیل‌گری تغییر یافته است.

  • |

    تا اینجا که نیاز است بخشی از بودجه بیت المال صرف هزینه‌های فرهنگی به منظور تقویت فرهنگ معیار اسلامی شود حرفی نیست اما حمایت های بی دریغ در حوزه فرهنگ و تزریق بی حساب و کتاب کمک های مالی به این بخش به منظور تقویت بنگاه های فرهنگی، بدون در نظر گرفتن راهی برای ارزیابی نتایج و آیا اینکه این بنگاه ها توانسته اند از این حمایت ها به صورت موثر استفاده کنند یا خیر و اگر موثر بوده است آیا بازدهی قابل قبولی را به همراه داشته است یا نه، موجب شده تا در حوزه فرهنگ به یک آسیب جدی دچار شویم

  • |

    آیا جامعه‌ی جهانی قادر است حسن روحانیِ متعادلی را که به وزیرش می‌گوید باید جلوی تندروی‌ها در عرصه‌ی فرهنگ و هنر را بگیرد، از حسن روحانیِ رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران که در نظر جامعه‌ی جهانی، با فیلم‌های خودش کشوری پر از خشونت نمایش داده شده، جدا کند؟