مردمی سازی
  • |

    شهرستانی: هر زمان از مردمی‌سازی صحبت کردیم یا شعار دادیم یا عملاً آن را به بازار آزاد سپردیم.اقتصاد سرمایه‌داری بازی را مصادره می‌کند چون طرح مشخصی برای دولت‌زدایی و مقرارت زدایی دارد و ما بازی را می‌بازیم چون هیچ ساختار دیگری برای مردمی‌سازی نداریم.

  • |

    مساوی دانستن مردمی‌سازی با خصوصی‌سازی در اقتصاد باعث شد ایده‌ای که در اقتصاد اسلامی داشتیم مبنی بر اینکه آحاد مردم در اقتصاد وارد گردند انجام نشود.

  • |

    دولت برای تحقق شعار دولت مردمی به دنبال انتصاب دستیار مردمی سازی در دستگاه‌های دولتی است. این اقدام چقدر می‌تواند به شکل‌گیری دولت مردمی بیانجامد