کارتن خوابی
  • |

    آدمها هرکدام برای خودشان قصه‌ای دارند. قصه‌هایی از تبدیل شدن زندگی به ویرانه. ویرانه‌ای که صاحبش رویای آبادی را هم به کلی از یاد برده.