neet
  • |

    تعداد بالای خودکشی در بین نسل جوان و نوجوان مسئله‌ای است که در میانه‌ی پروژه‌ی کشته‌سازی توسط رسانه‌های ضدمردمی، به چشم بسیاری آمد