رمان سپیدتر از استخوان
  • |

    نویسنده هر چقدر که توانسته به کشور و مردم توهین کرده است و تصویری سیاه  از جامعه ارائه داده است و تنها راه رهایی را یا خودکشی معرفی کرده ویا مانند یک موش کور منزوی ودر تنهایی سپری کردن تا زمان طلوع خورشید