کمبود گاز
  • |

    کاهش سطح تولیدات گازی کشور سبب شده زنگ خطر بحران گاز و تبدیل شدن کشورمان به یکی از واردکنندگان آن به صدا دربیاید.