انتظارات تورمی
  • |

    «انتظارات تورمی» موضوعی است که معمولا تحولات اقتصادی به آن حواله داده می‌شود. اطلاع از چندوچون این مفهوم می‌تواند حقایق بسیاری را روشن کند.