حافظ امنیت
  • |

    نحوه مواجه نیروهای حافظ امنیت با اعتراضات در شرایط امنیتی ایران باید به صورتی باشد که بکارگیری خشونت فقط در جای لازم صورت بگیرد اما در جای لازم حتما صورت بگیرد. به زبان ساده‌تر، بکارگیری خشونت به صورت هرز و مبهم باعث مخدوش شدن امکان بکارگیری آن در جای لازم می‌شود. آیا پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت وجود دارد؟