شفافیت مالی نامزدها
  • |

    سخنگوی شورای نگهبان گفته است مصمم هستیم تا قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها اجرا شود و تأکید کردیم که تمهیدات اجرای آن هم باید فراهم شود. قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت.