گفتمان حجاب
  • |

    امروز راه‌حل‌های گوناگونی که درمورد مسئله‌ی حجاب ارائه می‌شود. یکی از فعالان اجتماعی حوزه‌ی زنان معتقد است گفتمان حاکم بر حوزه‌ی حجاب «مردانه» است و این امر دلیل عدم موفقیت سیاست‌های حاکمیت در ترویج حجاب اسلامی است.

  • |

    شهید الداغی نه‌تنها در برابر مردان رذل ایستاد بلکه به مردان دگم که این ستم‌دیدگی و ناامنی را حق بدحجابان (به بیان خودشان فواحش) می‌دانند پشت کرد. من این شهید عزیز را به «شهید گفتمان تکریم» می‌شناسم