• |

    روایتی از تخصیص اعتبار خرید یک ساختمان خاص توسط سازمان برنامه و بودجه که از محل بودجه کرونا تامین شده بود، اما در…

  • |

    اگر مجلس بعد از تحویل لایحه بودجه، کلیات آن را رد نکند، پذیرفته است که چند ماه برای ایجاد تغییرات کوچک در بودجه وقت…