اجاره داری
  • |

    سال‌هاست حوزه مسکن و تامین آن در ایران برای مردم تبدیل به چالشی اساسی شده است و راه‌حل‌های مختلفی برای کاهش تب و تاب آن طراحی و اجرا می‌شود؛ اما کمتر به اجاره‌داری برای بهبود اوضاع مسکن پرداخته شده است