ارمنستان
  • |

    در حالی که کشورهای منطقه، تلاش برای یافتن راه حلی در جهت کاهش وجهه بحرانی منطقه را ادامه میدهند و با همین هدف در حال بررسی فرمت ۳+۳ هستند، این آمریکاست که آشکارا تلاش هایش برای عدم بهره مندی ایران و روسیه از توافق صلح را آغاز کرده است.

  • |

    صف‌کشی نظامی و امنیتی بین ارمنستان و آذربایجان به نقاط حساسی رسیده است. درحالیکه آذربایجان با حمایت کامل ترکیه و اسرائیل اقدام به لشکرکشی به سمت مرزهای جنوبی ارمنستان نموده، دولت ارمنستان عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهد.

  • |

    جدا از بحث‌های محیط زیستی آلودگی رود ارس موج سواری سیاسی برخی جریانات و گروه‌های عمدتا خارجی از اخبار ادعایی آلودگی رودخانه ارس در جریان است