اقتصاد قانون اساسی
  • |

    موسی غنی‌نژاد در طی مصاحبه‌ای با عنوان «راز بقای مصدقی چپی» بار دیگری با انتساب دادن اصل 43 به بنی‌صدر و شریعتی ادعا کرد که این اصول اقتصادی قانون اساسی برگفته از تفکرات چپ و مارکسیستی است. اما آیا این صحبت درست است؟

  • |

    شهید بهشتی معتقد بود که پیشرفت سرمایه بزرگ می‌خواهد نه سرمایه‌دار بزرگ. نظام سرمایه‌داری، مبتنی بر سرمایه‌دار بزرگ است. امثال راکفلر این کار را می‌کنند. به نظر ایشان اگر ما تن به سرمایه‌دار بزرگ مانند راکفلرها دهیم، حاکمیت یک اقلیت به اصطلاح قدرتمند را باید بپذیریم و این یعنی سلطه نامرئی آن‌ها بر اقتصاد و سیاست.

  • |

    بخش‌های از صحبت‌های دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد در پاسخ به ادعاهایی که در خصوص دیدگاه اقتصادی شهید بهشتی و روح حاکم بر قانون اساسی مطرح شد