تبعیض
 • |

  وضعیت فعلی در فرانسه به نظر میرسد زودگذر نباشد چراکه ناشی از تناقضات داخلی است. میتوان مطمئن بود که فرانسه، این باغ زیبا و رمانتیک اروپا، در آتش تبعیض و نژادپرستی گرفتار شده است.

 • |

  من از ذوق قانون اساسی اینطور می‌فهمم که امور هر چقدر مهم‌تر می‌شود، قانون‌گذار به سمتی برده است که عموم مردم ایران در آن اظهار نظر کنند. مثلا رفراندوم را برای همین معرفی کرده‌است. اما به نظر می‌آید که بعضی از سران قوا و مسئولین برعکس این ذوق، وقتی امور از امور مهمه می‌شود آن را محفلی‌تر می‌کنند.

 • |

  درحالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی درپی تصویب امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی است، انتشار یک خبر فضا را اینطور تغییر داد که این امتیاز دیگر وجود ندارد

 • |

  با وجود اولویت دانستن عدالت اجتماعی، با وجود اولویت دانستن کنش‌هایی که امکان فراگیری اجتماعی داشته باشند؛ با وجود نقد به خروج‌های موردی عدالت‌خواهی پارتیزانی از مرزهای شرعی و اخلاقی، باید با صراحت گفت که وجود عدالت‌خواهی پارتیزانی یک ضرورت در جامعه امروز ماست.

 • |

  «اشرافیت ‌آموزشی» در مقابل و در تقابل با «عدالت‌ آموزشی» قرار می‌گیرد. دسترسی نابرابر و تبعیض‌آمیز به مراکز آموزشی و از طرف دیگر وزنی که به مدارک آموزشی می‌دهیم، همه اینها اشرافیت آموزشی را تقویت می‌کند