حکمرانی
  • |

    از یک سو عضو شورای شهر تبریز تصور می کند که می تواند در مورد سوار شدن یا نشدن شهروندان در اتوبوس شهری تصمیم بگیرد و در این حوزه قانونگذاری کند. از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران دستهای خود را به نشانه تسلیم بالابرده و از موضع ناتوانی از سران قوا میخواهند به داد مردم تهران برسند

  • |

    صدور دستور رسمی توقف پروژه پتروشیمی میانکاله صادر شد. اما لازم است از کمی عقبتر به این مساله نگاه شود.

  • |

    کشته‌شدن «نهضت» در سطوح مختلفش و راست‌گرا شدن «نظام» در جریان‌های سیاسی‌اش، مهمترین آسیب‌شناسی نگارنده از عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی است