شوراهای عالی
  • |

    در شرایط کنونی نظام حقوقی کشور که نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان عملاً غیرممکن شده است، تنها راه برای نظارت بر مصوبات این نهاد، اعمال نظارت قضایی توسط قضات محاکم دادگستری بر مصوبات این شورا طبق اصل 159 قانون اساسی است