محمدعلی زلفی گل
  • |

    وزیر علوم در خصوص برخی انتقادها از ترکیب جدید هیات امنای برخی دانشگاه‌ها گفت: کسانی که به این موضوع انتقاد دارند ابتدا ببینند هیات امنای قبلی دانشگاه چه کسانی بوده و چه پست‌هایی داشتند.