قصه های شب
  • |

    آدمها هرکدام برای خودشان قصه‌ای دارند. قصه‌هایی از تبدیل شدن زندگی به ویرانه. ویرانه‌ای که صاحبش رویای آبادی را هم به کلی از یاد برده.

  • |

    آدمها هرکدام برای خودشان قصه‌ای دارند. قصه‌هایی که که شنیدنش شاید چند دقیقه شنونده را اذیت کند اما شخصیت اصلی قصه با پوست و گوشت آن را زندگی می کند